Październik 2012

Za zgodność z oryginałem

        30 października 2012        Komentarze (0)

Zdarzyło się, że pełnomocnik załączył do oferty kopię pełnomocnictwa, udzielonego celem złożenia oferty, opieczętowaną „za zgodność z oryginałem”przez radcę prawnego. Otóż pełnomocnictwo w takiej formie, w tym postępowaniu było wadliwe. Radca prawny nie ma kompetencji do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentu na którym udzielono pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z […]

Nie trzeba, czyli trzeba

        26 października 2012        Komentarze (0)

Od pewnego już czasu nie ma sensu pomimo, że można i tylko można, żądać w postępowaniach krajowych odpisów aktualnych z rejestru przedsiębiorców – obecnie sprawę załatwia elektroniczny dostęp do KRS i możliwość weryfikacji wydruku informacji o podmiocie w wyniku czego bezpłatnie i samodzielnie, otrzymujemy dokument odpowiadający treścią odpisowi papierowemu. Na gruncie ustawy o KRS pobrane […]

Trójkami po program

        18 października 2012        Komentarze (0)

Zamawiający powszechnie organizują przetargi na dostawę oprogramowania. Samo określenie „dostawa oprogramowania” budzi przerażenie wśród prawników zajmujących się prawem cywilnym i autorskim, gdyż dostawa jest umową nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym i nie ma nic wspólnego z nabyciem prawa do korzystania z oprogramowania. Korzystanie z oprogramowania, a raczej programu komputerowego odbywa się co do zasady w […]

Twoja gmina została ustawowo zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Twój wójt jest obowiązany (i znów ciekawe, dlaczego nie gmina) do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Przepis zdawkowy (art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a jakże bogaty – […]

Nowelizacja – czystość

        11 października 2012        Komentarze (0)

Dokonana ostatnio nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. „rewolucja śmieciowa”) przysparza wielu problemów, choć naprawdę wszystko wciąż przed samorządowcami i przedsiębiorcami, zajmującymi się gospodarką odpadami. Co ciekawe, wybór drogi postępowania, zaplanowanie i przygotowanie przetargu,  zdeterminowane jest działaniami innych niż wójt burmistrz czy prezydent organów, w szczególności rady gminy, choć polityka organów […]