Nowa (?) forma dokumentów

Maciej Lubiszewski30 lipca 20168 komentarzy

Wczoraj czytałem sobie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów.

Myślę, że jest to materia do ogarnięcia. Kilka zmian przypadło mi do gustu.

Przykład?

Choćby umożliwienie żądania wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych we wszystkich rodzajach zamówień. Wcześniej ten dokument mógł się pojawić wyłącznie przy usługach lub robotach budowlanych, co stawiało pod znakiem zapytania dopuszczalność żądania wykazu stacji benzynowych przy dostawach paliwa.

Dobrym rozwiązaniem jest skrócenie terminu ważności informacji z banku/SKOKu o środkach finansowych lub zdolności kredytowej z 3 miesięcy do 1 miesiąca.

Pojęcie referencji wchodzi też do języka prawnego…

Będę jeszcze wracał do szczegółów. Teraz chciałbym napisać, z czym mam problem.

Otóż § 14 rozporządzenia reguluje formę dokumentów. Niby stara bieda: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność.

Ale są tam pewne nowinki.

Po pierwsze, rozróżniono formę oświadczeń (wyłącznie oryginały) od dokumentów (oryginały lub kopie).

Po drugie, w przypadku dokumentów składanych przez wykonawcę-lidera, wykonawców-konsorcjantów i podmioty trzecie – każdy poświadcza za zgodność swoje dokumenty.

Po trzecie, i tu mam problem, więc zacytuję w całości: § 14 ust. 4 „poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje na piśmie lub w formie elektronicznej„. W projekcie była mowa o formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Teraz została tylko „forma elektroniczna„.

Czy skan dokumentu, na którym widnieje poświadczenie za zgodność z oryginałem będzie spełniał wymóg § 14.4?

Wydaje się, że tak.

Być może wielu Czytelników się żachnie. Sam wolę konkretne odpowiedzi. Ale muszę przyznać, że już trochę się gubię w tych formach: pisemna, papierowa, elektroniczna z podpisem, elektroniczna, oryginał, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem… Do tego dochodzą jeszcze środki komunikacji elektronicznej.

Jeżeli mam rację, oznacza to, że uzupełnienie dokumentów będzie możliwe również faksem lub e-mailem (o ile taki sposób komunikacji dopuścił zamawiający).

A to jest zmiana istotna.

Dobrze by było, gdyby UZP zechciał się wypowiedzieć w tej materii. Myślę, że wielu zamawiających wolałoby mieć pewność, a nie tylko przypuszczenie niejakiego Lubiszewskiego.

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwona 4 sierpnia, 2016 o 13:52

W nowym Rozporządzeniu wrzucono do jednego worka wymagania odnośnie niekaralności wykonawcy. Obecnie Zamawiający zamiast dwóch informacji o niekaralności (dot. wykonawcy – firmy i nazwijmy to w skrócie „kluczowego personelu”, czyli zarządu, wspólników, itd.), może żądać:
„informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, …”.
Jak to ma wyglądać w praktyce?
Wykonawca nadal ma składać dwie informacje? Jedną za firmę w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21, i drugą za „kluczowy personel” w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6?

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 8 sierpnia, 2016 o 11:28

Pani Iwono, postanowiłem odpowiedzieć w formie odrębnego wpisu. Zapraszam do lektury. https://xn--prawo-zamwie-publicznych-omc32s.pl/zmiany-w-zakresie-krk/

Odpowiedz

Agnieszka 31 sierpnia, 2016 o 10:02

Zgodnie z par. 5 pkt 10 Rozporządzenia o dokumentach zamawiający celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu może żądać oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W myśl art 24 ust. 11 PZP oświadczenie to wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia opublikowania wykazu złożonych ofert. Zdarza się jednak, że wykonawcy postępują „po staremu” i pomimo wyraźnych zapisów zarówno w ustawie jaki i w SIWZ dołączają takie oświadczenie do oferty. Pojawia się pytanie, czy oświadczenie wykonawcy o przynależności do danej grupy kapitałowej złożone przed opublikowaniem wykazu (dołączone do oferty) wystarczy, czy też należy takiego wykonawcę wezwać (po upływie ustawowego 3-dniowego terminu) do przedłożenia nowego oświadczenia?

Odpowiedz

Zenon 7 listopada, 2016 o 14:11

Proszę o informację czy z zapisu art. 26 ust 2 ustawy PZP w zapisie „aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów” wynika że zaświadczenia (np. ZUS, US) mają być ważne na dzień złożenia ich u Zamawiającego (który wzywa do tego po penym czasie od dnia skłądania) czy na dzień składania ofert.

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 7 listopada, 2016 o 16:42

Uważam, że na dzień złożenia. Tylko wtedy cała konstrukcja będzie miała sens. Wykonawca do oferty dołącza jedynie oświadczenie, a dopiero gdy okaże się, że ma szansę na uzyskanie zamówienia, kolekcjonuje dokumenty i je przekazuje zamawiającemu.

Na tym miało polegać to ułatwienie życia wykonawcom – nie muszą niepotrzebnie biegać po urzędach.

Stąd też ten min. 5-ciodniowy termin na złożenie dokumentów, choć i tak sadzę, że rozsądny wykonawca powinien mieć niektóre dokumenty na stałe „pod ręką” (zaświadczenie z US, czy ZUS) na wypadek gdyby okazało się, że tych 5 dni to zbyt krótki okres.

Odpowiedz

Milena 24 stycznia, 2017 o 11:46

Dzień dobry,
w takim razie jak to ma się do zapisów rozporządzenia wskazujących, że dane zaświadczenie ma być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert?
Jeśli termin składania ofert upłynął np. 10 stycznia, zaświadczenie zostało wydane 11 października, a wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentu przypada 20 stycznia. Czy takie zaświadczenie będzie aktualne na dzień złożenia?

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 24 stycznia, 2017 o 12:47

Rozumiem to tak, że zwrot „nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem TSO” wyznacza maksymalny „wiek” dokumentu. W danym postępowaniu jest to parametr stały i niezależny od dnia wezwania do złożenia, uzupełnienia ani od dnia przekazania dokumentu zamawiającemu.
W podanym przykładzie dokumenty nie mogą być wystawione przed 10.10.2016 r., ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby były wystawione 11.10.2016 r. czy też 20.01.2017 r.

Odpowiedz

Milena 24 stycznia, 2017 o 12:53

dziękuję za odpowiedź, zgadzam się z Panem.
Oznacza to zdeaktualizowanie się panującje do tej pory zasady, że dane zaświadczenie ma być aktualne na dzień składania ofert, czyli na starych zasadach dokument mógł być wystawiony jedynie w okresie tych 3 miesięcy przed terminem składania ofert, a teraz może być on wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed TSO, ale z datą późniejszą niż złożenie samej oferty (bo dopiero na ewentualne wezwanie Zamawiającego).
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: