Jak nie powinno dokonywać się implementacji

Robert Jaroszewski05 kwietnia 2016Komentarze (0)

Omawiając idące dużymi krokami „nowe”, dorzucę swoje 3 grosze w temacie „zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Wedle obecnego projektu (druk 366), zmieniony przepis art. 144 PZP zakazuje zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  • zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian (…)

To jest wersja po zmianie, gdyż przed nią, jeszcze w styczniu, mowa była o jasnych i precyzyjnych postanowieniach umownych, które określają zakres i charakter możliwych zmian umowy oraz warunki, na jakich można je wprowadzić (…)

A zatem – fatalną zresztą, „jasność i precyzyjność” – zastąpiono „jednoznacznością”.

O jednoznaczność w prawie trudno, a sądzę to po liczbie osób widywanych w sądach.

Kto ma tę jednoznaczność oceniać(?), pewnie kontrole wszelakie.

Zapewne wszystko za sprawą dyrektywy klasycznej, gdzie dopuszczono możliwość modyfikacji umów w okresie ich obowiązywania gdy modyfikacje, niezależnie od ich wartości pieniężnej, zostały przewidziane w pierwotnych dokumentach zamówienia w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach przeglądowych, które mogą obejmować klauzule zmiany ceny, lub opcje. Tego rodzaju klauzule podają zakres i charakter możliwych modyfikacji lub opcji, a także warunki, na jakich można je stosować. Nie mogą one przewidywać modyfikacji ani opcji, które zmieniłyby ogólny charakter umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej.

Obym się mylił, ale możemy mieć źródło kosmicznych problemów.

Dyrektywa – dyrektywą, a my tu chcielibyśmy mieć prawo do bezpośredniego stosowania. Tymczasem przepisano dyrektywę, zamiast ją z pomysłem osadzić w realiach polskiego porządku prawnego.

W tym miejscu zapytam, kogo to słowa: Dla prawidłowej implementacji wymagane jest wprowadzenie lub modyfikacja istniejących regulacji w taki sposób, który prowadzi do osiągnięcia podstawowych celów, dla których dyrektywa została wydana. Warunkiem prawidłowej implementacji nie jest dosłowne odzwierciedlenie przepisu dyrektywy w prawie krajowym… – tak, tak, Prezesa UZP w uchwale KIO/KU 92/12.

Na dokładkę coś bardzo ulotnego i ludzkiego jak charakter, zapisano teraz w art. 144 PZP, m.in. jako wzorzec pozwalający rozstrzygnąć o istotności zmian umowy.

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej będziemy uznawali za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu.

Czym jest charakter umowy? Umowy mieszane jaki mają charakter?

Systematyka umów, pozwalająca na ich rozróżnianie i wykładanie, opiera się na różnych kryteriach. Mamy umowy nazwane, nienazwane, typy i rodzaje umów odróżniane skutkiem, treścią, celem świadczenia etc. Do tej cywilistycznej układanki PZP wprowadza teraz charakter umów.

Mój ulubiony kwiatek zaś, to odstępstwo od zakazu zmian nawiązujące do okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Przepraszam a z jaką starannością zamawiający będący dysponentami środków publicznych, autorami SIWZ i gospodarzami postępowania mają działać?

Ale żeby nie było tylko negatywnie – uznania wymaga fakt dostrzeżenia przez ustawodawcę (za sprawą dyrektywodawcy), problemu zmiany podmiotowej stron umowy oraz możliwość rozwiązania umowy w przypadku zmiany dokonanej z naruszeniem art. 144, co zdecydowanie ułatwi rozliczenia w zakresie świadczeń już wykonanych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: