Art 26 ust 2 b, czyli potencjał podmiotów trzecich

Znajomy z pracy

Robert Jaroszewski09 października 2013Komentarze (0)

Znajomy z pracy, człowiek doświadczony przez liczne kontrole przeróżnych instytucji, a zatem ostrożny, zadał mi pytanie. Dotyczyło podwykonawcy. Otóż wykonawca, który sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazał podmiot, który ma wykonywać część zamówienia. Czy taki podmiot – podwykonawcę, należy weryfikować dokumentami w celu wykazania braku […]

Kto, co komu ma udowadniać.

Robert Jaroszewski21 marca 20132 komentarze

Wracam do mojego ulubionego 26 ust. 2b, tym razem w związku z art. 26 ust. 3 PZP. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami. A jak nie udowadnia twierdząc przy […]

Zgadzam się z Robertem, kiedy pisze, że art. 26 ust 2 b PZP to jeden z bardziej problematycznych przepisów ustawy. Na marginesie dodam, że dotyczy to nie tylko tego przepisu, ale całej konstrukcji udostępniania zasobów podmiotu trzeciego. Gdyby odnosiła się ona wyłącznie do udostępniania zasobów technicznych (betoniarka, łopata, pług konny dwuskibowy), wszystko byłoby jasne i […]

Artykuł 26 ust. 2b PZP to bez wątpienia jeden z bardziej problematycznych przepisów. W jednym z ostatnich wyroków dotyczących jego stosowania KIO (609/12), zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż zamawiający, któremu wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, musi zwrócić uwagę także na należytą reprezentację podmiotu trzeciego w stosunkach łączących podmiot […]