Odpis pełny także jest aktualny

Robert Jaroszewski23 grudnia 2012Komentarze (0)

Jako radca prawny posiadam czasami pełnomocnictwo, pochodzące od osób które kiedyś były upoważnione do składania oświadczeń w imieniu reprezentowanej osoby a już nie posiadają tego umocowania.

Wciąż więc, w zgodzie z prawem, mogę działać w imieniu tego podmiotu, bo ten istnieje, często ma się dobrze i nowe władze nie cofnęły mi pełnomocnictwa, uznając to za zbyteczne.

Sytuacja taka zdarza się w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Głowi się wtedy osoba prowadząca postępowanie, co w tym przypadku uczynić. Pełnomocnik wykonawcy przedstawia pełnomocnictwo. Załącza odpis aktualny z KRS i zamawiający dochodzi do przekonania, że osoby, które podpisały pełnomocnictwo, nie figurują w KRS. A zatem pełnomocnik nie jest umocowany do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, gdyż osoby, które podpisały pełnomocnictwo nie widnieją w aktualnym odpisie KRS, jako upoważnione do składania oświadczeń w jego imieniu…

Zgodnie z przepisem rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, zamawiający może żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Odpis aktualny nie będzie zawierał wpisu dotyczącego byłych reprezentantów, jeżeli rozstali się oni z danym podmiotem. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS.

Jak rozstrzygnąć ten problem?

Otóż sposobem załatwienia tej sprawy jest możliwość przedstawienia przez pełnomocnika, odpisu pełnego z KRS wykonawcy.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów niepodlegających ujawnieniu. A zatem odpis ten będzie zawierał dane historyczne i będzie wskazywał osoby upoważnione do reprezentacji w owym czasie. Wykonawca dowiedzie prawidłowości pełnomocnictwa a zamawiający będzie posiadał dokument KRS pełny i aktualny, jeżeli chodzi o podstawę udzielonego pełnomocnictwa. Czyli pełny jest także aktualny.

Swoją drogą ciekawe, o jaką aktualność w przepisie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów chodziło ustawodawcy. Czy aktualność w rozumieniu przepisów w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, czy o aktualność stanów wynikających z przedkładanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów. Wszak przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów nie odsyłają wprost do KRS, tylko do „właściwego” rejestru.

Ustawodawca jedynie raczy wiedzieć. Dla mnie pełny bywa też aktualny.

Co ciekawe, i co zawsze mnie dziwiło, ustawodawca nie przywiązuje w PZP szczególnej wagi do fundamentalnej kwestii reprezentacji wykonawcy. Akcentuje zaś jeden z aspektów bytu wykonawcy, jakim jest jego likwidacja lub ogłoszenie upadłości. Aktualny odpis z rejestru ma bowiem służyć wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, bo tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Oczywiście dane te także będą do odczytania z odpisu pełnego KRS.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: